Green Travel Bicycle Touring – Echidna walking through the bush.

An Echidna walking through the bush.
Near Mt Buffalo.